تشکیل و یا عدم تشکیل کلاس ها  کلاس درس دینامیک خاک آقای دکتر رضایی، روز پنجشنبه مورخه 95/09/18 برگزار نمی گردد         کلاس جبرانی درس متره و برآورد ( آقای دکتر ملک پور) روز شنبه، مورخه 95/09/20 از ساعت 15 الی 18 برگزار می گردد         کلاس جبرانی درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی ( آقای دکتر معتمدنیا) روز پنج شنبه مورخه 95/9/18 از ساعت 15 الی 16:30برگزار می گردد         کلاس جبرانی درس مدارهای مخابراتی ( خانم مهندس محمدزاده) روز جمعه مورخه 95/9/19 از ساعت 8 الی 19 برگزار می گردد         کلاس جبرانی درس ایستایی ( آقای دکتر ملک پور) روز چهارشنبه مورخه 95/09/17 از ساعت 16 تا 19 برگزار می گردد         کلاس جبرانی درس " تغذیه ورزشی" (استاد: آقای پیوند) روزهای یکشنبه هر هفته از ساعت 17:30 تا 19 برگزار می گردد         کلاس درس عربی، خانم دکتر فنافی الهی، روزهای چهارشنبه هر هفته، از ساعت 14 برگزار می گردد         از دانشجویان محترم مقطع دکتری تخصصی درخواست می شود جهت دریافت آدرس ایمیل آکادمیک خود به اداره پژوهش مراجعه نمایند